Kwalifikacja A.70

A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

1. Organizowanie przewozu towarów i ładunków

Uczeń:

1) określa właściwości towarów i ładunków;

2) rozróżnia cechy transportu drogowego ładunków;

3) stosuje różne formy ubezpieczeń w transporcie drogowym;

4) stosuje przepisy prawa dotyczące transportu drogowego;

5) określa zakres odpowiedzialności materialnej, osobistej i solidarnej, za powierzone mienie;

6) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu drogowego;

7) sporządza dokumentację przewozową;

8) sporządza kalkulacje i oblicza koszty przewozu ładunków;

9) stosuje programy komputerowe wspomagające organizację przewozu ładunków;

10) wykonuje czynności, niewymagające dodatkowych uprawnień, związane z załadunkiem i wyładunkiem ładunków, w tym ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych i żywych zwierząt;

11) obsługuje automatyczne systemy identyfikacji ładunków.

2. Organizowanie transportu drogowego osób

Uczeń:

1) planuje organizację rynku przewozów drogowych;

2) określa cechy transportu drogowego osób;

3) organizuje i nadzoruje obsługę pasażerów w środkach transportu drogowego;

4) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych;

5) stosuje programy komputerowe wspomagające organizację przewozu osób;

6) obsługuje pasażerów korzystających ze środków transportu drogowego.