Kierunek: technik spedytor

 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
 2. prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
 3. wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.
 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

 1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

  (BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Uczeń:

  1. rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
  2. rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
  3. określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;
  5. określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
  6. określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;
  7. organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  8. stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
  9. przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
  10. udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

  (PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  Uczeń:

  1. stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;
  2. stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;
  4. rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;
  5. analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;
  6. inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;
  7. przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;
  8. prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  9. obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;
  10. planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;
  11. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

  (JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo
  Uczeń:

  1. posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;
  2. interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
  3. analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;
  4. formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;
  5. korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

  (KPS). Kompetencje personalne i społeczne
  Uczeń:

  1. przestrzega zasad kultury i etyki;
  2. jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;
  3. przewiduje skutki podejmowanych działań;
  4. jest otwarty na zmiany;
  5. potrafi radzić sobie ze stresem;
  6. aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;
  7. przestrzega tajemnicy zawodowej;
  8. potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;
  9. potrafi negocjować warunki porozumień;
  10. współpracuje w zespole.

  (OMZ). Organizacja pracy małych zespołów (wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika)
  Uczeń:

  1. planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;
  2. dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;
  3. kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;
  4. ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;
  5. wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;
  6. komunikuje się ze współpracownikami.
 2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.m);

  PKZ(AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa

  Uczeń:

  1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
  2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
  3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
  4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
  5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
  6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
  7. przechowuje dokumenty;
  8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
  9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
  10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
  11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
  12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
  13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
  14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
 3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik spedytor opisane w części II:

  AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

  1. Planowanie procesów transportowych

  Uczeń:

  1. określa zadania transportowe;
  2. rozróżnia rodzaje usług transportowych;
  3. dobiera środki transportu do realizacji usług transportowych;
  4. ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
  5. stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków i dokumentacji transportowej;
  6. sporządza plan przebiegu procesu transportowego;
  7. rozróżnia infrastrukturę transportu;
  8. stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych.

  2. Organizowanie procesów transportowych

  Uczeń:

  1. rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
  2. formuje jednostki ładunkowe;
  3. dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
  4. przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
  5. stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie;
  6. planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu.

  3. Kalkulowanie cen i dokumentowanie realizacji procesów transportowych

  Uczeń:

  1. stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;
  2. ocenia jakość oraz efektywności procesów transportowych;
  3. stosuje przepisy prawa dotyczące rozliczeń z kontrahentami;
  4. stosuje taryfikator usług transportowo – spedycyjnych;
  5. optymalizuje koszty do zakresu realizowanych usług transportowo – spedycyjnych;
  6. sporządza dokumenty rozliczeniowe z kontrahentami i spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku angielskim;
  7. analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług transportowo – spedycyjnych.

  4. Prowadzenie korespondencji i negocjacji

  Uczeń:

  1. stosuje przepisy prawa spedycyjnego;
  2. rozróżnia reguły handlu międzynarodowego;
  3. sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku angielskim;
  4. stosuje metody negocjacji w kontaktach z kontrahentem;
  5. dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;
  6. wybiera dostawców i podwykonawców;
  7. przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji;
  8. określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
  9. wybiera rodzaj i zakres ubezpieczeń stosowanych w procesach transportowo – spedycyjnych.

  5. Organizowanie procesu załadunkowego i rozładunkowego

  1. charakteryzuje rolę, miejsce i znaczenie logistyki w działalności transportowo-spedycyjnej;
  2. określa rolę centrów logistycznych w łańcuchach dostaw;
  3. rozpoznaje rodzaje budowli magazynowych i ich wyposażenie;
  4. posługuje się dokumentami magazynowymi;
  5. dobiera urządzenia do mechanizacji prac ładunkowych;
  6. opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
  7. nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;
  8. stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych.
 1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik spedytor powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

 1. pracownię transportu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), urządzenie wielofunkcyjne (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), projektor multimedialny, wizualizer, pakiet programów biurowych, pakiet programów do obsługi transportu w tym oprogramowanie umożliwiające: planowanie i monitorowanie systemów transportowych, rozliczanie usług transportowych, prowadzenie ewidencji i wykorzystanie środków transportu; oprogramowanie umożliwiające korzystanie z topograficznej mapy Polski w wersji elektronicznej, modele środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne, wzory dokumentów transportowych;
 2. pracownię spedycji, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z urządzeniem wielofunkcyjnym i z projektorem multimedialnym, wizualizer, urządzenia do pracy i komunikacji biurowej, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji, programami do planowania i monitorowania systemów transportowych, pakiet programów spedycyjnych w tym oprogramowanie umożliwiające: planowanie i monitorowanie systemów spedycyjnych, rozliczanie usług spedycyjnych, gospodarkę magazynową, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami, prowadzenie rozliczeń czasu pracy kierowców, sporządzanie dokumentacji transportowej; drukarkę kodów kreskowych i etykiet (jedna na cztery stanowiska); czytnik kodów kreskowych (jeden na cztery stanowiska); wzory opakowań, sprzęt i urządzenia do: składowania, oznaczania, identyfikowania, pakowania, zabezpieczania i monitorowania ładunków, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne, wzory dokumentów spedycyjnych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach zatrudniających spedytorów.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

 1. Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

280 godz.

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

1070 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych danego typu, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.